Uw winkelwagen is leeg!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van air4live. En op alle (met afnemers van producten van air4live) gesloten overeenkomsten.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst.

2.1 Alle uitingen van air4live op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per e-mail, via websites van air4live, via dealers, verkopers of telefonisch worden geplaatst. Dit betreft koop, huur -en onderhoudsabonnementen

2.3 Air4live behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal air4live in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat air4live de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van air4live zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is air4live bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

3.4 Air4live is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 Air4live bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

4.2 Air4live levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt air4live uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3 Air4live behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van air4live aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren (iDEAL) of per acceptgiro op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.

5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt air4live zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.4 Verrekening met vorderingen op air4live of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.

5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten voor business-to-business vorderingen worden berekend op grond van rapport Voorwerk II en bedragen tenminste € 40,- (exclusief BTW). Daarnaast worden er registratiekosten berekend. Deze registratiekosten bedragen € 25,- (exclusief BTW), de andere kosten betreft de kosten welke air4live intern moet maken ten einde de vordering te behandelen. Air4live kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden waarbij nakoming van de verplichtingen welke de afnemer krachtens een overeenkomst heeft aangegaan volledig dient te worden nagekomen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van air4live, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Air4live is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van air4live zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht door air4live geleverde artikelen binnen vijf werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. Voor de behandelkosten worden de transprotkosten te vermeerderen met € 50,-- in rekening gebracht. In geval van vermissing of beschadiging is de afnemer verplicht de gehele koopsom, te vermeerderen met kosten, te voldoen. Bij installatie door air4live vervalt de zichttermijn in het geval het dan een full-service koop –of onderhoudsovereenkomst betreft.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet air4live de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten en behandelkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.3 Wanneer de door air4live afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.4 Een retourzending kan alleen worden verricht door middel van de door air4live aangeboden gratis service waarbij de kosten volgens artikel 7.1 bedragen.

8. Garantie

8.1 Air4live garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden na aflevering.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij air4live worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, air4live het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van air4live). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en air4live kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt air4live de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 30% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

9. Persoonsgegevens of bedrijfsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in het klantensysteem van air4live opgeslagen om de bestellingen en serviceovereenkomsten te verwerken. Daarnaast gebruikt air4live de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het versturen van aanbiedingen en het toesturen van catalogi. Air4live hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

9.2 Wanneer air4live gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Diversen

10.1 Air4live is gerechtigd (de nakoming van) enige verplichting jegens u op te schorten of te ontbinden zolang u niet aan al uw (betalings)verplichtingen jegens air4live, uit welke hoofde dan ook, hebt voldaan. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat uitvoerend personeel van air4live, of voor haar vertegenwoordigende personen, werkzaamheden direct na aankomst kunnen aanvangen. Daartoe dient vrije toegang verleend te worden tot werkruimtes en magazijnen. Wanneer door haar toedoen wachttijden ontstaan heeft air4live het recht betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Weigeringen om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van haar verplichtingen jegens air4live. Weigering van toegang of weigering tot het laten uitvoeren van de leveranties of service geeft air4live het recht om de gehele opdracht en/of het lopende contract geheel inclusief derving in rekening te brengen.

10.2 Air4liveheeft het recht om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. De overeenkomst kan betrekking hebben op het krachtens huur, koop, serviceovereenkomst of op enige andere titel te leveren of ter beschikking stellen van producten of diensten zoals door air4live aangeboden. Indien door de afnemer gebruik gemaakt wordt van producten van air4live dienen alle te gebruiken producten welke daarin aangewend worden door de klant afgenomen te worden bij air4liveof bij een leverancier waarvoor air4live schriftelijk toestemming heeft verleend. Werkzaamheden, reparaties en leveranties worden slechts uitgevoerd op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 15.30 uur. Leveringen en werkzaamheden buiten genoemde werktijden geschieden slechts na schriftelijk overleg en goedkeuring van de afnemer en er wordt een toeslag van 50% gerekend.

10.3 Voor montage en vervanging wordt naast € 30,-- voorrijdkosten ook € 60,-- per product in rekening gebracht. Montage wordt uitdrukkelijk op verzoek van klant gedaan en air4liveneemt en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoering en/of gevolgschade daarvan.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van air4live met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

11.2 Air4live is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi en website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

11.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van air4live beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

12. Informatievoorziening

12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door air4live al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

12.2 Air4live stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: • haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs • de wijze en kosten van aflevering en betaling • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

12.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat air4live niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 5 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

13. Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar air4live is gevestigd bevoegd, tenzij air4live voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 57507112.